top of page

Od transakcji do sprawozdania finansowego - wprowadzenie do księgowości

Szkolenie z podstaw księgowości dla organizacji pozarządowych

 • Dlaczego każde konto księgowe ma lewą i prawą stronę?

jak sprawozdanie finansowe jest powiązane z kontami księgowymi, czyli o podstawowych koncepcjach księgowości

 • Księgi rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne, prowadzone na bieżąco…

co kryje w sobie rozdział drugi Ustawy o Rachunkowości, czyli zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Czy wysokość środków pieniężnych jest równa osiągniętemu wynikowi?

 jak ująć transakcję gospodarczą w księgach zgodnie ze sztuką księgową, czyli podstawowe  zasady rachunkowości

 • Czym się różnią „czwórki” od „piątek”?

jak zaklasyfikować i posegregować transakcje gospodarcze, czyli plan kont organizacji pozarządowych

Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych- typowe operacje gospodarcze

Szkolenie z ujęcia transakcji gospodarczych

w księgach rachunkowych

 • Kto i w jakim zakresie podlega pod UoR

rozróżnienie: podmioty NGO, podmioty o statusie OPP, podmioty prowadzące działalność OPP

 • Przychody organizacji

rodzaje osiąganych przychodów i ich klasyfikacja rachunkowa

 • Polityka rachunkowości organizacji pozarządowej w tym

możliwe uproszczenia do zastosowania na bazie UoR

 • Pełen krąg kosztów

czyli o co chodzi z „4” i „5”

 • Ujęcie księgowe wybranych operacji

księgowanie przychodów, dotacji, środków trwałych, wynagrodzeń

 • Zamknięcie roku

rozliczenie wyniku finansowego, ustalenie bilansu zamknięcia, ustalenie bilansu otwarcia

 • Podatek CIT

ogólne zasady zwolnienia z opodatkowania

Jak ciekawie sporządzić sprawozdanie finansowe - Załącznik nr 6

Szkolenie z obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych

 • wymogi sprawozdawcze nałożone przez Ustawę o Rachunkowości („UoR”) na organizacje pozarządowe, w tym:

obowiązki informacyjne, terminy, odpowiedzialność

 • elektroniczna wersja sprawozdania finansowego oraz elektroniczny podpis

forma sprawozdania finansowego, proces podpisywania dokumentu, narzędzie do sporządzania sprawozdania finansowego

 • omówienie wymogów informacyjnych wynikających z wprowadzenia i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, w tym:

jak ciekawie napisać politykę rachunkowości, jak prowadzić księgi, by na koniec roku sporządzić sprawozdanie

 • przedstawienie sprawozdania finansowego jako narzędzia do  autopromocji organizacji trzeciego sektora,

czyli jak pokazać w sprawozdaniu finansowym, to, co trzeba
i jak nie pokazywać tego, czego nie trzeba

Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego

Narzędzie do przygotowania sprawozdania finansowego wg Załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Sprawdź, jakie to proste:

Opis narzędzia

Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Narzędzie do prowadzenia uproszczonej księgowości dla organizacji spełniających wymogi art. 10a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.

uproszczone ewidencja przychodów i kosztów
profesjonalne szkolenia dla nauczycieli
Szkolenia

Na temat

"Wszystkie zagadnienia poruszane podczas szkolenia będą przydatne
w mojej pracy."

Samica wykładowca
Doradztwo

Fachowo

"Prowadząca szkolenie wyczerpująco odpowiadała na zadane pytania.”

Tłum ludzi
Narzędzia

Ciekawie

„Innowacyjna forma przekazu informacji nt. tematów szkolenia.”

bottom of page