top of page

Dzięki współpracy z nami będziecie w stanie zostawić w tyle zmartwienia z zakresu rachunkowości i skupić się na rzeczach najistotniejszych dla Waszego biznesu.

Oferta usług

Jeśli zastanawiasz się . . .

. . . czy Twoje przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego?

. . . czy biuro rachunkowe obsługujące Twoje przedsiębiorstwo poprawnie ujmuje transakcje gospodarcze w księgach    rachunkowych?

. . . czy przyjęta przez Ciebie polityka wyceny zapasów jest zgodna z Ustawą o Rachunkowości (UoR) bądź Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)?

. . . czy w sprawie spornej, której jesteś stroną, opinia biegłego z zakresu rachunkowości i finansów przyspieszy zakończenie postępowania?

. . . czy można przeprowadzić ciekawe i przystępne dla Twoich pracowników szkolenie z rachunkowości?

skontaktuj się z nami.

audyt i inne usługi biegłego rewidenta

obiektywne spojrzenie

 • czynności rewizji finansowej (badanie, przegląd sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych, usługi wymagane Kodeksem Spółek Handlowych)

 • usługi atestacyjne inne niż czynności rewizji finansowej (mające na celu uwiarygodnienie danych zagadnień np. stwierdzenia na temat skuteczności kontroli wewnętrznej, procesu zakupu lub sprzedaży, prawidłowości stosowanych polityk rachunkowości)

 • usługi pokrewne, czyli usługi przeprowadzenia uzgodnionych procedur (czynności mające charakter badania, gdzie zakres ich wykonania jest uzgodniony z klientem) oraz usługi kompilacji (np. sporządzanie sprawozdań finansowych)

Biurko
Usługi: Service

szkolenia

szerokie horyzonty

oferta usług szkoleniowych dotyczy zagadnień rachunkowych, sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej i jest skierowana zarówno do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i do organizacji pozarządowych oraz studentów

Nowoczesne Work Space

doradztwo

elastyczne podejście

 • opinie i ekspertyzy

 • doradztwo rachunkowe

 • doradztwo transakcyjne

 • analiza finansowa

 • konsolidacja sprawozdań finansowych

 • narzędzia wspierające księgowość i finanse

Wpisywanie na komputerze

audyt i inne usługi biegłego rewidenta

Usługi: Client
 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych

 • badanie i przegląd pakietów do celów konsolidacji

 • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia

 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej oraz w związku z podwyższeniem kapitałów

 • pozostałe wymogi kodeksu spółek handlowych dla spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością

 • uzgodnione procedury dotyczące wybranych elementów sprawozdania finansowego

 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych

 • weryfikacja poprawności procesów wewnętrznych oraz systemów kontroli wewnętrznej

 • ocena prawidłowości stosowanych polityk rachunkowości

 • weryfikacja poniesionych wydatków inwestycyjnych

 • i inne

doradztwo

Usługi: Client
 • sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych

 • sporządzanie opinii do celów dowodowych w postępowaniu sądowym

 • wsparcie w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości

 • pomoc w konsolidacji danych finansowych

 • pomoc w organizacji księgowości pod kątem prawnym i organizacyjnym

 • narzędzia wspierające rachunkowość i sprawozdawczość

 • narzędzia do analizy finansowej

 • usługi na miarę Twoich potrzeb

szkolenia

Usługi: Client
 • dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw

 • dla organizacji pozarządowych

 • dla uczelni wyższych

 • z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

 • z rewizji finansowej

 • "szyte na miarę"

bottom of page