top of page

Najwyższą wartością jest dla nas zaufanie klienta.

Wewnętrzna Kontrola Jakości

Stosujemy postanowienia uchwały nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
3 marca 2018 r. w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 (IAASB) i zgodnie z nim utrzymujemy kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Kodeks Etyki

Spełniamy wymogi niezależności i innych wymogów etycznych Kodeksu etyki zawodowych księgowych wydanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC), przyjętego do stosowania uchwałą nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 25 marca 2019 r., który jest oparty na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności i profesjonalnego postępowania.

Normy badania

Usługi biegłego rewidenta wykonujemy zgodnie ze standardami wykonywania zawodu zatwierdzonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Stosujemy:

  • Międzynarodowe Standardy Badania (MSB),

  • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu (MSUP),

  • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych (MSUA).

Ubezpieczenie OC

Jako odpowiedzialny partner w biznesie, posiadamy aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej.

Członkostwo PIBR

Jako członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Izabela Kraśnicka jest wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 12557.

Podmiot uprawniony, Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka, posiada wpis na listę firm audytorskich pod numerem 4219.

Członkostwo ACCA

Izabela Kraśnicka należy do stowarzyszenia biegłych rewidentów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W roku 2017 uzyskała status FCCA, potwierdzający szerokie doświadczenie w zawodzie  oraz profesjonalizm i etykę w postępowaniu.

bottom of page