top of page

audyt i inne usługi biegłego rewidenta

obiektywne spojrzenie

  • czynności rewizji finansowej (badanie, przegląd sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych, usługi wymagane Kodeksem Spółek Handlowych)

  • usługi atestacyjne inne niż czynności rewizji finansowej (mające na celu uwiarygodnienie danych zagadnień np. stwierdzenia na temat skuteczności kontroli wewnętrznej, procesu zakupu lub sprzedaży, prawidłowości stosowanych polityk rachunkowości)

  • usługi pokrewne, czyli usługi przeprowadzenia uzgodnionych procedur (czynności mające charakter badania, gdzie zakres ich wykonania jest uzgodniony z klientem) oraz usługi kompilacji (np. sporządzanie sprawozdań finansowych)

nasza oferta:

badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej oraz w związku z podwyższeniem kapitałów

badanie i przegląd sprawozdań finansowych

badanie i przegląd pakietów do celów konsolidacji

badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia

badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

pozostałe wymogi kodeksu spółek handlowych dla spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością

uzgodnione procedury dotyczące wybranych elementów sprawozdania finansowego

sporządzanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych

weryfikacja poprawności procesów wewnętrznych oraz systemów kontroli wewnętrznej

ocena prawidłowości stosowanych polityk rachunkowości

weryfikacja poniesionych wydatków inwestycyjnych

i inne

bottom of page